Yadda zaka kare kanka daga sihiri

KARIYA DAGA SIHIRI, TSAFI KO MUGUN BAKI.

  1. Ka karanta:

“Laa ilaaha illallahu, wahdahu laa shareeka lah, lahul-mulku, wa lahul-hamdu, wa Huwa alaa kulli shai’in qadeer”

kafa 100 bayan sallar asuba.

  1. Idan kazo kwanciya, Ka karanta Suratul Ikhlas (Sura ta 112), Falaq (Sura ta 113), Nas (Sura ta 114), ka tofa a hannu, sannan, ka shafe a jikinka gaba daya.

Ka yi haka sau 3.

  1. Ka karanta:

Hasbiyallaahu laa ilaaha illaa Huwa alaihi tawakkaltu wa Huwa Rabbul-Arshil Azeem”

Kafa 7, da safe da kuma yamma.

  1. Ka Karanta:

“Bismillaahil lazee laa yadurru ma’asmihi shai’un fil-ardi walaa fis-samaa’i wa Huwas samee’ul Aleem.”

Kafa 3 da safe da kuma yamma.

  1. Ka rinka cin Dabino guda 7 (irin wanda ake cema ajwa na madina) kullum da safe.
  2. Ka karanta:

“A’uzu bi kalimaatil-lahit taammaat min sharri maa khalaqa.”

Kafa uku da safe da yamma.

  1. Ka karanta Amanar rasulu zuwa karshe lokacin da zaka kwanta barci.

(Suratul Baqara ayata 285 zuwa ta 286).

  1. Ka rinka kwanciya da alwala.

Allah kabamu kariya da kariyarka, sannan ka rabamu daga sharrin azzalumai.